REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.pramice.eu

 
 

1.      Úvodní ustanovení Nahoru

1.1.   Tento reklamační řád je zpracován v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění ke dni 1. 1. 2014.

1.2.   Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen “reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Platí pro nákup v internetovém obchodě na adrese: www.pramice.eu (dále jen „prodávající“), provozující společností DAIMEX s.r.o.

1.3.   Ke každému zakoupenému zboží obdrží kupující daňový doklad -  fakturu, který slouží zároveň jako záruční list. Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Zakoupením zboží stvrzuje kupující souhlas se záručními podmínkami prodávajícího.

1.4.   Na zboží je poskytována zákonná záruka (odpovědnost za vady prodané věci) v délce 24 měsíců, která začíná běžet okamžikem jeho převzetí. Do záruční doby se nezapočítává doba od uplatnění reklamace do jejího vyřízení.

1.5.   Dojde-li k výměně zboží v rámci vyřízení reklamace, neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Lhůta končí 24 měsíců od převzetí po koupi reklamovaného zboží.

2.      Převzetí zásilky při dodání přepravcem Nahoru

2.1.   Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží převzal kupující od dopravce (potvrzeno podpisem na dodacím listu dopravce).

2.2.   Kupujícímu je doporučeno, aby bezprostředně při dodání zásilky překontrolovali spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, poškození obalu atd.). V případě zjištěného poškození obalu, který vyvolává důvodnou domněnku, že je zboží uvnitř poškozeno, má kupující právo zásilku nepřevzít. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce a neprodleně oznámit prodávajícímu na adresu info@pramice.eu.

2.3.   Kupující je povinen prohlédnout zboží při jeho osobním převzetí, nebo ihned po dodání přepravcem. V případě, že kupující po otevření balíku zjistí fyzické poškození zboží, které může být způsobeno při přepravě, je třeba tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu. Doporučuje se pořídit fotodokumentaci poškozeného zboží včetně přepravního obalu a odeslat s uvedením čísla faktury nebo objednávky na adresu info@pramice.eu. Prodávající bude kupujícího obratem informovat o dalším postupu.

3.      Zákonná práva z vad Nahoru

3.1.   Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména odpovídá za to, že věc odpovídá uvedené jakosti, je dodána v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti. Pokud z těchto uvedených znaků něco chybí, jde o vadné plnění. Přitom je rozlišeno porušení smlouvy podstatné a nepodstatné.

3.2.   Pokud dojde k podstatnému porušení smlouvy, má kupující na výběr právo:
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, části,
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny,
d) na odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž prodávající již při uzavření smlouvy věděl nebo musel vědět, že by kupující smlouvu neuzavřel, pokud by toto porušení předvídal.

3.3.   Pokud dojde k nepodstatnému porušení smlouvy, má kupující na výběr právo:
a) na odstranění vady nebo
b) na přiměřenou slevu z kupní ceny

3.4.   Kupující musí při podání reklamace určit, jakým způsobem chce reklamaci vyřídit. Pokud tak neurčí, bude se porušení smlouvy považovat na nepodstatné a může tak ztratit nárok na odstoupení od smlouvy nebo výměnu, pokud prodávající neodstraní vadu v přiměřené lhůtě nebo to odmítne.

3.4.   Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu této části. Není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

4.      Práva kupujícího, lhůta pro uplatnění reklamace Nahoru

4.1.   Doba, po kterou prodávající zodpovídá kupujícímu za vady zboží činí 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží. Kupující uplatňuje nárok na bezplatné odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny. Nelze-li vadu odstranit, lze uplatnit požadavek na dodání nové věci.

4.2.      Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, které se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.

4.3.   Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat.

4.4.   Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Lhůta končí 24 měsíců od převzetí po koupi reklamovaného zboží.

4.5.   Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku či jeho jednotlivých částí, jeho údržbu, správnost a intenzitu užívání. Jedná se především o spotřební části výrobku.

4.6.    Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:

  • je-li vada na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,
  • jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím,
  • vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),
  • je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením,
  • vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

5.      Lhůta pro vyřízení reklamace Nahoru

5.1.   Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.

5.2.   Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení (protokol) prostřednictvím elektronické pošty, poštou, faxem, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení.

5.3.   Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

6.      Jak při podání reklamace postupovat Nahoru

6.1.   Kupující uplatní reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku elektronicky na adresu info@pramice.eu, nebo poštou na adresu společnosti:  DAIMEX s.r.o., Tovární 51, 417 02 Dubí 2 – Bystřice.

6.2.   Reklamované zboží kupující zašle na adresu provozu společnosti: DAIMEX s.r.o., Tovární 51, 417 02 Dubí 2 – Bystřice.

6.3.   Reklamované zboží nebo jeho část musí být prodávajícímu doručená kompletní a ve stavu, v jakém ji prodávající převzal při dodání. Ke zboží kupující přiloží kopii dokladu o jeho koupi. Současně kupující popíše závadu, jak se projevuje a za jakých okolností.

6.4.   Zásilku se zbožím neposílá kupující na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Prodávající doporučuje zboží pojistit.

6.5.   Zásilka s reklamovaným zbožím musí být řádně zabalena, aby nemohlo dojít během transportu k jeho dalšímu poškození nebo znehodnocení.

6.6.   Po obdržení zboží k reklamaci vystaví prodávající reklamační protokol.

6.7.   O vyřízení reklamačního řízení bude kupující informován emailem, faxem, případně SMS. Stejně jako při dodání zboží bude kupující informován o expedici balíku a termínu doručení.

6.8.   Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů (zejména poštovného při odeslání reklamovaného zboží) spojených v souvislosti  s uplatněním svého práva.

6.9.   V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující obrátit na soudního znalce a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.

6.10.  Nedojde-li k dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, může se kupující obrátit na existující systémy mimosoudních řešení spotřebitelských sporů případně na příslušný soud.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. 4. 2015.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit tento reklamační řád bez předchozího upozornění.